Yasou The Original Greek Dressing

"Yasou"! (to your health). The original Greek dressing. Made with olive oil. Call 1-800-318-3140. Gluten free.